Par KSTC

Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrs (turpmāk – Centrs) ir ar Talsu novada domes lēmumu izveidota Talsu novada pašvaldības iestāde, kas īsteno valsts un Novada kultūrpolitiku, sporta politikas pamatnostādnes, tūrisma politikas plānošanas dokumentos noteikto. Centra uzdevumi ir īstenot valsts un novada kultūras, sporta, tūrisma politiku Talsu novadā, radīt kvalitatīvu, vienotu, iedzīvotāju un novada viesu interesēm atbilstošu kultūras, sporta un tūrisma pakalpojumu kopumu un nodrošināt to pieejamību un darbību, pārraudzīt novadā esošo kultūras, sporta iestāžu, struktūrvienību darbību, atbilstoši ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām.

Centra pienākumi kultūrā ir sadarbībā ar kultūras iestādēm, struktūrvienībām plānot, veidot, vadīt un koordinēt vienotu kultūras stratēģiju novadā, īstenot to, veicināt Talsu novada tēla atpazīstamību un popularizēšanu, sekmēt kultūras dzīves norišu daudzveidību, tautas mākslas attīstību, profesionālās mākslas pieejamību, nodrošināt Dziesmu un Deju svētku tradīciju saglabāšanu un tālāknodošanas procesu, koordinēt Talsu novada amatiermākslas kolektīvu sagatavošanos Vispārējiem dziesmu un Deju svētkiem, koordinēt, organizēt novada amatiermākslas kolektīvu skates, u.c.

Centra pienākumi sportā ir noteikt novada prioritātes sporta jomā, sekmēt līdzsvarotu sporta procesu attīstību un pieejamību Talsu novadā, sadarbībā ar sporta struktūrvienībām, sporta organizatoriem pilsētu un pagastu pārvaldēs izstrādāt un realizēt nozares ilgtermiņa attīstības stratēģiju, koordinēt un organizēt sporta pasākumus, sagatavot vienotu pasākumu gada plānu, nodrošināt tā izpildes kontroli un pasākumu kvalitātes izvērtēšanu, nodrošināt novada čempionātu, kausu izcīņu, tautas sporta un citu sporta sacensību un pasākumu organizēšanu, kā arī analizēt sporta attīstības tendences Talsu novadā.

Centra pienākumi tūrismā ir sadarbībā ar Novadu, valsts institūcijām, juridiskām un fiziskām personām organizēt, pilnveidot un attīstīt tūrismu Talsu novadā, izstrādāt novada tūrisma attīstības stratēģiju un mārketinga plānu un piedalīties reģiona tūrisma attīstības stratēģijas izstrādē, izstrādāt jaunus tūrisma pakalpojumus un organizēt Talsu novada tūrisma pakalpojumu popularizēšanu un reklamēšanu, veicināt tūrisma informācijas apkopošanu, sistematizēšanu un izplatīšanu, analizēt to, veidot vienotu Talsu novada un Ziemeļkurzemes tūrisma informācijas sistēmu, organizēt un veicināt tūrisma uzņēmēju un interesentu apmācību, sadarboties ar tūrisma operatoriem un tūrisma aģentūrām, veikt tūrisma pakalpojumu sagatavošanu un to ieviešanu Latvijas un ārvalstu tūrisma tirgos, veikt tūrisma projektu sagatavošanu un realizēšanu.